Tvättmaskinens historia

Få uppfinningar har haft så stor betydelse för vardagslivet som tvättmaskinen. Att tvätta kläder var tidigare en mycket arbetsam process som kunde ta dagar i anspråk. Vatten måste värmas, tvätt skrubbas, sköljas och hängas på tork, och allt arbete måste utföras för hand. Tvättbrädor, manglar och andra redskap utvecklades för att underlätta arbetet, men det förblev ett hårt jobb.

Foto: Leif BrunnegårdDen industriella revolutionen skulle dock förändra detta. Under 1800-talet kom de första primitiva tvättmaskinerna. Dessa bestod av en trätunna som roterades för hand, ibland kombinerade med manglare som användes för att pressa ut vattnet i kläderna. Det verkliga genombrottet kom i början på 1900-talet, då den första elektriska tvättmaskinen kom. Vem som uppfann den är inte känt. Under de följande årtiondena förbättrades tvättmaskinen, bland annat började tillverkas i stål och och få ett omslutande hölje som ökade säkerheten.

Gammal tvättmaskinElektricitet gjorde det också möjligt att pressa ut vatten och torka kläderna genom centrifugering, något som ytterligare underlättade arbetsbördan. Tvättmaskiner med två separata tunnor var länge vanliga. Den första automatiska tvättmaskinen som kombinerade dessa processer lanserades 1937 av företaget Bendix. Dessa tvättmaskiner hade mekaniska tidtagare som stängde av och på vissa delar av maskineriet vid särskilda tidpunkter. På 50-talet introducerades elektroniska tidtagare.

De första elektriska tvättmaskinerna såldes främst i USA. Produktionen kom att hämmas av depressionen och andra världskriget. Först under efterkrigstidens ekonomiska tillväxt fick tvättmaskinen sitt genombrott i Europa. Tvättmaskiner har i stort sett bevarat sin utformning sedan dess, med undantag av att tidtagarna kommit att ersättas av digitala styrkretsar, så kallade mikrokontrollerare.

Ekonomen Ha-Joon Chang hävdar i boken “23 Things They Don’t Tell You About Capitalism” att tvättmaskinen har förändrat världen mer än internet. Det finns viss sanning i detta. Tillsammans med andra hushållsapparater kom tvättmaskinen att kraftigt underlätta arbetsbördan för kvinnor. De kunde därför börja söka arbete utanför hemmet och frigöra sig från att vara beroende av en man. Detta innebar en fördubbling av arbetskraften, vilket kom att få enorma ekonomiska konsekvenser.